Проект

вноситься народними депутатами України

ДовбенкомМ.В.,ДубневичемЯ.В.,  КозаченкомЛ.П., ЛюшнякомМ.В., МатвієнкомА.С.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо встановлення додаткових напрямків використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) такі зміни:

1.Частину 2 викласти в такій редакції:

«2. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі.»

2.Після частини 2 доповнити новою частиною такого змісту:

«3.За умови відсутності необхідності фінансування потреб, передбачених частиною 2 цієї статті, допускається використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на такі цілі:

1) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

2) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Відповідне рішення приймається органом місцевого самоврядування за наявності погодження про відсутність необхідності фінансування відповідним місцевим бюджетом потреб, передбачених частиною 2 цієї статті.

При фінансуванні таких витрат з бюджетів міст Києва, Севастополя, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим таке погодження надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у всіх інших випадках – обласною державною адміністрацією або Радою Міністрів Автономної Республіки Крим відповідно.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради А.В. Парубій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України (щодо встановлення додаткових напрямків використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Статтею 209 Земельного кодексу України вичерпно визначено напрями використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Цільовий характер зазначених коштів зумовлює їх використання виключно на обмежене коло означених заходів, зокрема, на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Зважаючи на це, значна частина цих коштів залишається невикористаною і накопичується на рахунках місцевих рад.

Внесення змін до статті 209 Земельного кодексу України зумовлене потребою врегулювання проблеми нераціонального використання коштів органами місцевого самоврядування, а саме розміщення значних фінансових ресурсів головами відповідних рад на депозитах у комерційних банках та подальше непрозоре вільне використання нарахованих відсотків. Причиною зловживань органів місцевого самоврядування є наявність в бюджетах достатньої кількості територіальних громад коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, але у зв’язку з відсутністю необхідності фінансування визначених кодексом витрат, не використовуються для інших суспільно корисних цілей.

Згідно з офіційними даними, по всій території України залишок коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва наростаючим підсумком на кінець звітного періоду (починаючи з 1998 року) становив: на кінець 2013 року 564 030,70 тис. грн., на початок 2014 року – 529 242, 00 тис. грн., на кінець 2015 року – 595 053, 34 тис. грн. При цьому, у 2013 році використано 102 765, 20 тис. грн., у 2014 році – 61 609, 62 тис. грн., у 2015 році – 61 612, 80 тис. грн. В результаті за 2013 рік сума невикористаних коштів становила 461 265, 50 тис. грн., за 2014 рік – 521 934, 88 тис. грн., за 2015 рік – 533 440, 54 тис. грн.

Так, наприклад, у Київській області залишок невикористаних коштів за 2015 рік становив 181 287, 30 тис. грн., в Івано-Франківській – 6 960,80 тис. грн., у Львівській – 14 486, 70 тис. грн., у Тернопільській –1 410, 20 тис. грн., у Хмельницькій – 16 435, 80 тис. грн.

З огляду на викладене, видається доцільним, раціональним, зваженим і економічно ефективним скасувати обмеження щодо цільового використання зазначених грошових ресурсів, розширити виключний перелік напрямів використання акумульованих на рахунках місцевих рад коштів та спрямувати їх на фінансування експлуатації дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами), а також будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах). Для того, щоб кошти використовувались виключно на вищезазначені цілі, пропонується зобов’язати органи місцевого самоврядування приймати рішення за наявності погодження про відсутність необхідності фінансування освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб та інших цілей, визначених частиною 2 статті 209 Земельного кодексу України. Наданням відповідного погодження уповноважуються обласні державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, або центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в залежності від рівня місцевого бюджету.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект має на меті розширення напрямів використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, з метою забезпечення можливості місцевим радам використовувати ці кошти на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону передбачається удосконалити статтю 209 Земельного кодексу України, відповідно до якої в частині 2 пропонується зняти заборону на використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на інші цілі, крім освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі.

Частиною 3 зазначеної статті визначається виключний перелік цілей, на які можуть бути використані такі кошти, зокрема, на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (у тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами), а також будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Цією ж частиною визначається, що відповідне рішення приймається органом місцевого самоврядування за наявності погодження про відсутність необхідності фінансування відповідним місцевим бюджетом потреб, передбачених частиною 2 статті 209 Земельного кодексу України. Також передбачається, що при фінансуванні таких витрат з бюджетів міст Києва, Севастополя, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим таке погодження надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у всіх інших випадках таке погодження надається обласною державною адміністрацією або Радою Міністрів Автономної Республіки Крим відповідно.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Основу нормативно-правової бази в даній сфері становить Земельний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття проекту Закону України сприятиме появі додаткової матеріальної бази для якісного розвитку транспортної інфраструктури в регіонах України; залученню додаткових коштів на експлуатацію дорожньої системи місцевого значення, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення від надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Народні депутати України

М.В. Довбенко

Я.В. Дубневич

Л.П. Козаченко

М.В. Люшняк

А.С. Матвієнко